Application Form

หลักฐานประกอบการสมัครงาน Files must be (jpg, png, gif only).
รูปถ่าย **

สำเนาบัตรประชาชน **

สำเนาทะเบียนบ้าน **

ใบรับรองการศึกษา **

ใบรับรองการตรวจร่างกาย

ใบขับขี่

ใบผ่านงาน

ใบประกอบวิชาชีพ

อื่นๆ

ใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน
**
**
**
**
**
**
**
**
**
รายละเอียดครอบครัว
ประวัติการศึกษา
ทักษะทางด้านภาษา
ทักษะคอมพิวเตอร์
ทักษะพิเศษอื่นๆ
ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน
ประวัติการทำงาน (ถ้าเคยผ่านงานมากกรุณากรอก)
บุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้
ท่านทราบข่าวการสมัครงานในตำแหน่งนี้จากแหล่งใด
ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทฯได้เมื่อใด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ หากข้อความตอนหนึ่งตอนใดในใบสมัคร เอกสารหรือรายละเอียดที่ให้ไว้ เป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริง และตรวจพบประวัติอาชญากรรมคดีอาญาร้ายแรง บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทังสิ้น